Document sans nom

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Geactualiseerd : 16/03/2017.
Klik hier om onze algemene verkoopsvoorwaarden te downloaden

Belangrijke informatie:

De Gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene voorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen! Als de gebruiker jonger is dan 18 jaar, dan moet duidelijk de toestemming hebben van één van zijn ouders of van zijn voogd om te bestellen en/of om deze bestelling te betalen.

Blancheporte is een commerciële benaming van de CIVAD Blancheporte.

De verkoopsite www.blancheporte.be (hierna "Site" genoemd) is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet en openstaat voor elke internetgebruiker (hierna "Internetter" genoemd). De Site werd opgemaakt door de onderneming CIVAD, S.A.S naar Frans recht met kapitaal van 26.986.232€, 22, rue de la Blanche Porte 59200 Tourcoing, France - RCS Lille Métropole B.321 008 013. TVA -BE 0640 824 263

Via de Site kan Blancheporte producten van het handelsmerk Blancheporte (hierna "Producten" genoemd) te koop aanbieden aan Internetters die op de site surfen (hierna "Gebruikers" genoemd). Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Blancheporte gezamenlijk de "Partijen" en afzonderlijk "Partij" worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan "Koper" wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Elke Gebruiker die aankopen op de Site wil verrichten, bevestigt daartoe rechtsbekwaam te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag Gebruiker van de Site zijn, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op de Site en dienvolgens de hoedanigheid van Koper te verkrijgen. Alsdan is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de Site en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 7 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven.

Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door Blancheporte. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of ingeval Blancheporte van oordeel is dat artikelen te dikwijls werden teruggezonden of verloren.

Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de Gebruiker. Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bevestiging van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van deze bestelling.

Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Gebruiker de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij deze voorwaarden niet wijzigt.

Artikel 1. Voorwerp

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online verkoop van de op de Site te koop aangeboden Producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop op Belgisch grondgebied, met uitsluiting van alle andere documenten, inzonderheid de algemene verkoopsvoorwaarden als bedoeld in de postordercatalogus van de door Blancheporte via de post verdeelde Producten.

De verkoop kan gesloten worden in het Nederlands of in het Frans, naar keuze van de Koper.

Artikel 2. Producten - Prijzen:

2.1. Producten

De door Blancheporte aangeboden Producten zijn die welke op de Site worden aangegeven op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd, alsook de producten uit de catalogi van de lopende seizoenen, zolang de voorraad strekt.

Indien één van de Producten niet beschikbaar is, wordt de Koper uiterlijk bij levering van de bestelling hiervan in kennis gesteld. Er wordt nu reeds bepaald dat Blancheporte het of de niet beschikbare Product(en) mag vervangen door een (of meerdere) soortgelijk(e) Product(en) die op zijn minst van gelijke waarde zijn. Indien de Koper het in de plaats gestelde Product niet wil behouden, staat het hem vrij zich het vervangen Product te doen terugbetalen, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 4 en 7 hieronder.

De illustrerende teksten en foto's bij de Producten vallen niet onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst. Blancheporte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke fouten in deze foto's en/of teksten.

2.2. Prijzen

De prijzen zijn opgegeven in euro en zijn geldig in België.
Eventuele kortingen, recyclagebijdragen, alsook de op de besteldatum toepasselijke BTW zijn in de prijs verrekend

Sinds 1 juli 2001, conform de milieuwetgeving, wordt bij de aankoop van elk nieuw elektrisch en/of elektronisch toestel, een recyclagebijdrage geïnd voor rekening van de VZW Recupel, officieel erkend organisme dat instaat voor de terugname en de recyclage van de betrokken afgedankte apparaten in België.

In de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met de verwerkingskosten van de bestelling waarvan sprake is in artikel 2.3. Zij zullen aanvullend in rekening worden gebracht - na definitieve bevestiging van de bestelling. De factuur die aan de Gebruiker zal geadresseerd worden bij de levering van het pakje, zal dus de prijs van de producten, alsook de verwerkingskosten van de bestelling omvatten.

De opgegeven prijzen zijn gewaarborgd tot de aangeduide datum, zolang de voorraad strekt, behoudens in geval van aanzienlijke wijzigingen van de kosten, met name van de BTW, en onverminderd drukfouten of nalatigheden.
De eventuele toegestane promoties in de vorm van kortingsbonnen zijn slechts geldig voor één enkele bestelling per gezin en gedurende de opgegeven geldigheidstermijn. Blancheporte behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, en de Gebruiker stemt hiermee in. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt bevestigd, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn

Bepaalde artikelen die per set worden verkocht kunnen per stuk worden geleverd. In dat geval dient de aanvraag te worden gestuurd op een afzonderlijke bestelbon naar de Dienst Bestellingen Blancheporte - PB 30100 - 7700 MOESKROEN. De prijs per stuk ligt echter 15% hoger.

2.3. Verwerkingskosten van de bestelling

De verwerkingskosten van de bestelling bestaan uit een deelname in de verzendingskosten of, naargelang het geval, de retourkosten en een deelname in de betalingskosten (beheer en incasso) waarvan sprake is in artikel 6.

2.3.1. De deelname in de verzendingskosten

De deelname in de verzendingskosten van het pakje bedraagt vijf euro en negenenveertig cent (5,49€). Blancheporte behoudt zich het recht voor dit bedrag te wijzigen naargelang de evolutie van de posttarieven. De deelname in de verzendingskosten wordt slechts één keer betaald, zelfs al wordt de bestelling in meerdere keren geleverd. De deelname in de verzendingskosten is enkel verschuldigd als de klant zijn bestelling volledig of gedeeltelijk behoudt.

2.3.2. De deelname in de betalingskosten

Naargelang de betalingswijze kan er volgens de aanwijzingen gedetailleerd in artikel 6, een deelname in de betalingskosten (beheer en incasso) worden verrekend.

2.3.3. De deelname in de retourkosten

In geval van retour van de hele bestelling, is een deelname in de retourkosten verschuldigd van 5,49€.
In geval van betaling onder rembours bij de levering, blijft de deelname in de verzendingskosten als retourkosten verschuldigd

Artikel 3. Registratie en Bevestiging van de Bestelling:

3.1. Navigeren op de Site

De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de diverse Producten die Blancheporte aldaar te koop aanbiedt. De Gebruiker kan vrij navigeren op de diverse pagina's van de Site, zonder daarbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

3.2. Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze Producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje "In winkelmandje leggen" te klikken.

De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om:
- een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen, door te klikken op "Mijn winkelmandje";
- eventuele fouten bij de ingave van de gegevens van de bestelling te corrigeren, door te klikken op "Wijzigen"; de correctie is evenwel niet meer mogelijk eens de Gebruiker op "Bestellen" heeft geklikt;
- zijn selectie van Producten te beïndigen en deze Producten te bestellen door te klikken op "Bestellen".

Onverminderd hetgeen aan deze paragraaf voorafgaat, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Gebruiker voor bepaalde per post ontvangen handelsaanbiedingen, kan genieten van de aan deze aanbieding verbonden voordelen door naar de homepage van de Site te gaan en te klikken op "Bestelling per catalogus".Daarna wordt een nieuwe pagina geopend. Op de pagina "Winkelmandje" zal de Gebruiker de "Voorrechtcode" aanduiden die in de door hem ontvangen handelsaanbieding is vermeld, en zal hij zijn bestelling doorgeven door de volgende items te vermelden: het(de) bestelnummer(s), de gewenste hoeveelheid en de maat. Indien de "Voorrechtcode" niet door de Site wordt herkend, behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om van deze handelsaanbieding te profiteren door gebruik te maken van andere bestelwijzen, met uitzondering van de Site.

Om de zo door hem gekozen Producten te bestellen, zal de Gebruiker, na geklikt te hebben op "Bestellen", zich dienen te identificeren door zijn e-mailadres en zijn paswoord in te geven die hij voorafgaand zal gecreëerd hebben in "Mijn klantenaccount".

De Gebruiker dient het formulier dat wordt geopend, nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken en meer bepaald zijn naam, voornaam en postadres. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk paswoord dat hij zelf kiest. De Gebruiker moet dit paswoord opgeven om zich naderhand op de Site te identificeren.

De Gebruiker aanvaardt dat het invoeren van deze twee identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.
Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4 hieronder). Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling (met uitzondering van de verwerkingskosten waarvan sprake is in artikel 2.3), de personalia van de Gebruiker, het leveringsadres van de Producten. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.

3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de Gebruiker op "Ik betaal mijn bestelling" klikt, bevestigt de Gebruiker definitief de bestelling: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Blancheporte of van zijn prestatieplichtige, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Blancheporte.

In overeenstemming met het gestelde artikel 5 hierna heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden, af te zien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door Blancheporte.

3.4. Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Blancheporte verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat door de Koper op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van de aankoop die tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de deelname in de verzendingskosten. De bevestiging bevat eveneens de algemene verkoopvoorwaarden, die gedownload kunnen worden. De factuur die aan de Gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de prijzen van de producten, alsook de deelname in de verzendingskosten en de deelname in de betalingskosten omvatten.

Artikel 4. Levering :

De bijdrage in de verzendkosten van 5,49 €* wordt toegevoegd aan het totaal van uw bestelling
alsook de gekozen leveringswijze en betalingswijze.

4.1. Termijnen

De volgende leveringstermijnen zijn van toepassing:
Normale termijn bij u thuis of in een Afhaalpunt®: voor alle beschikbare artikelen bedraagt de leveringstermijn 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de bestelling door de Koper.

Voor het geval de bestelling niet kan uitgevoerd worden binnen een maximale termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de bevestiging van de bestelling door de Koper, beschikt deze laatste over het recht af te zien van de Koop. Voor de bestellingen waarvan de bevestiging verzonden aan de Koper vermeldt 'beschikbaar binnen x weken', wordt de maximale leveringstermijn van 30 dagen vermeerderd met het aantal weken in kwestie.

4.2. Leveringsadres

De door de Koper bestelde Producten worden uitsluitend in België geleverd, op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld. In dat verband heeft de Koper de mogelijkheid om de Producten op een ander adres dan het zijne te laten leveren, inzonderheid in één van de Afhaalpunten®. In dat laatste geval heeft de Koper de mogelijkheid om de bestelde Producten in een Afhaalpunt® van zijn keuze af te halen, op voorlegging van zijn identiteitspapieren.

De Producten worden in elk geval verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. Blancheporte stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn uitloopt door toedoen van de postdiensten of de vervoermiddelen, evenmin in geval van verlies van de bestelde Producten of staking. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde Producten uitsluitend op de Koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de deelname in de verzendingskosten. Alle andere risico's van verlies van en schade aan de Producten worden overgedragen aan de Koper bij de levering. De leveringsadressen zijn vanaf nu de volgende:

In het afhaalpunt®

Een Afhaalpunt® is een punt "Mondial Relay" (boekhandel, benzinestation, voedingswinkel...) waar de Koper zijn artikelen van Blancheporte kan afhalen.
De Koper zal verwittigd worden van de aankomst van zijn pakje in zijn Afhaalpunt® bij voorkeur per SMS of,indien dit niet mogelijk is, per brief. Dit geldt ook voor de laattijdige leveringen in een Afhaalpunt®.
Elke bestelling afgeleverd in een Afhaalpunt® zal bijgehouden worden gedurende een maximumtermijn van 10 dagen

Bij de koper thuis of op het adres van zijn keuze

De Koper kan ook de levering bij hem thuis vragen binnen een minimumtermijn van ongeveer 10 dagen. Blancheporte levert alles bij de Koper binnen een normale termijn, zonder toeslag.
Levering bij u thuis uitsluitend in België.

*Het tarief kan variëren tijdens het seizoen.

Artikel 5. Gestandaardiseerde informatie over de ruiling, terugbetaling en over de herroeping

5.1. Ruiling en terugbetaling

U heeft 14 dagen de tijd om één of meerdere artikelen te ruilen of te laten terugbetalen. Breng hiervoor uw artikel(en) naar het Afhaalpunt®, dat is gratis!
Indien u uw gehele bestelling terugstuurt zonder kennis-geving van herroeping, wordt een bedrag van 5,49 euro voor deelname in de kosten van de retourbehandeling aangerekend.
U kunt ook uw artikel(en) terugsturen via de Post (retourkosten te uwen laste).

5.2. Gestandaardiseerde informatie over de herroeping - Herroepingsrecht

U heeft het recht om, zonder opgave van redenen en binnen een termijn van 14 dagen, onderhavige bestelling te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop uzelf of een door uzelf aangeduide derde, die niet de vervoerder is, fysiek ontvangst heeft genomen van het(de) artikel(en), of van het laatste artikel (indien het een bestelling betreft van meerdere artikelen en indien deze artikelen apart worden geleverd).

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, dient u per e-mail naar klantendienst@web.blancheporte.be of per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar Blancheporte - PB 30100 - 7700 MOESKROEN, uw beslissing tot herroeping van onderhavige bestelling te kennen te geven door middel van een van elke ambiguïteit ontdane verklaring. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier van herroeping, dat u kunt downloaden, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Voor het respecteren van de herroepingstermijn volstaat het uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

5.3. Gevolgen van de herroeping

In geval u onderhavige bestelling herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u eventueel een andere leveringswijze gekozen hebt dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard leveringswijze, en dit volgens de modaliteiten hieronder.

U dient echter de directe kosten te dragen voor het terugsturen van het(de) artikel(en).

In geval van herroeping van een deel van uw bestelling, zullen wij alle van u ontvangen betalingen aangaande de artikelen in kwestie terugbetalen, met uitzondering van de leveringskosten (t.t.z. de deelname in de verzendingskosten) en de betalingskosten (bijvoorbeeld levering onder rembours).

In geval van herroeping van uw volledige bestelling, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de leveringskosten (t.t.z. de deelname in de verzendingskosten) die verschuldigd blijven bij wijze van directe kosten voor het terugsturen van het(de) artikel(en), berekend volgens onderstaand tariefrooster:

Minimumtarief van 5,49€: voor elke bestelling (kleding, huislinnen, kleine accessoires van minder dan 1 kg).

Zijn eveneens verschuldigd bij wijze van directe retourkosten de eventuele frankeerkosten (die evenwel vermeden kunnen worden als u uw artikelen terugstuurt via een Afhaalpunt®) of andere eventuele onvermijdelijke transportkosten.

De terugbetaling in kwestie zal zonder bovenmatige achterstand uitgevoerd worden en, in ieder geval, ten laatste 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de bestelling geheel of gedeeltelijk te herroepen.

Voor de terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk een ander middel wenst te bekomen; in ieder geval zullen voor deze terugbetaling geen kosten voor u in rekening worden gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling uitstellen tot wij het artikel of de artikelen hebben ontvangen of tot u een bewijs van verzending van het artikel of de artikelen hebt geleverd, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

U dient ons het(de) artikel(en) - bij voorkeur - in zijn(hun) originele verpakking terug te sturen, via uw Afhaalpunt® of via de post naar Blancheporte - Dienst Terugzendingen - BP 30100 - 7700 MOESKROEN, zonder bovenmatige achterstand en, in ieder geval, ten laatste 14 dagen nadat u ons uw beslissing tot herroeping van een deel van of van uw volledige bestelling hebt te kennen gegeven. U bent op tijd als u het(de) artikel(en) vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. Vraag het bewijs van terugzending (etiket met nummer) in uw Afhaalpunt® of postkantoor en bewaar het zorgvuldig.

U wordt geacht het(de) artikel(en) tijdens de periode van herroeping met de nodige voorzorgen te behandelen en te controleren, zoals het u in een winkel zou toegestaan zijn. U zal dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor de waardevermindering van dit(deze) artikel(en) die het gevolg is van manipulaties andere dan deze die noodzakelijk zijn om zijn(hun) aard, eigenschappen of goede werking vast te stellen.

Wij behouden ons dan ook het recht voor van u een schadevergoeding te eisen meer bepaald bij terugzending van vervuilde of gedragen artikelen, onvolledige artikelen of artikelen waarvan de gebruiksaanwijzing, het montageplan en/of onderdelen of accessoires ontbreken, of, tenslotte, artikelen die door onachtzaamheid of verkeerd gebruik werden beschadigd of werden hersteld door derden of door uzelf.

5.4. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

U kunt het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van artikelen die volgens uw specificaties vervaardigd of gepersonaliseerd zijn;
  • de levering van artikelen die snel kunnen verouderen of bederven;
  • de levering van verzegelde artikelen die niet kunnen teruggestuurd worden om redenen van bescherming van de gezondheid en de hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering door u werd verbroken;

5.5. Terugbetaling en andere bijzonderheden

Hoe wordt u terugbetaald?

Indien wij u een bedrag verschuldigd zijn, zal u terugbetaald worden met aftrek van elk bedrag dat u ons op dat ogenblik nog verschuldigd bent. Noteer bij uw terugzending uw bankrekeningnummer op de keerzijde van uw retourborderel. Indien u het er niet op vermeldde hebt en wij uw rekeningnummer niet kennen, zult u een waardebon ontvangen die 1 jaar geldig is of kan teruggestuurd worden naar Blancheporte (binnen de maand), vergezeld van uw bankrekeningnummer.

Belangrijke bijzonderheden:

Indien uw artikelen gebreken vertonen, zullen de frankeerkosten terugbetaald worden. In de andere gevallen blijven de frankeerkosten door u verschuldigd. In geval van abnormale of onrechtmatige terugzendingen behoudt Blancheporte zich het recht voor een latere bestelling te weigeren. Worden niet teruggenomen: Cd's, dvd's, hygiëneproducten en cosmetica die werden geopend

Model van herroepingsformulier

Gelieve dit formulier in te vullen en op te sturen (enkel indien u uw bestelling wenst te herroepen):

per post met ontvangstbevestiging: ter attentie van Blancheporte - PB 30100 - 7700 MOESKROEN of per mail: klantendienst@web.blancheporte.be

Ik geef hierbij te kennen dat ik de bestelling van ....................... ontvangen op ....................... wens te herroepen. Deze bestelling heeft betrekking op de verkoop van volgend(e) artikel(en):

Klantnummer:
Naam:
Adres:
Datum:
Handtekening (alleen indien op papier wordt kennisgegeven):

Artikel 6. Betaling

Elke bestelling brengt een deelname in de verzendingskosten, waarvan sprake is in artikel 2.3, met zich mee, en, in voorkomend geval, een deelname in de betalingskosten, in functie van de gekozen betalingswijze (punt 3 en 4 hierna). Worden niet aanvaard als betalingswijze: postzegels, overschrijvingen gevoegd bij de bestelling, alsook een cheque.
Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de Koper gevraagd om uit de onderstaande betalingswijzen te kiezen:

1. Met de PARTNER CARD:

de Koper vermeldt het nummer van zijn kaart of het nummer van zijn contract op de bestelbon: de betaling gebeurt na ontvangst van zijn maandelijks overzicht.

2. Met een VISA-kaart of MasterCard:

de Koper vermeldt het nummer van zijn kaart en de vervaldatum op de bestelbon, alsook de 3 laatste cijfers van het nummer dat op de achterzijde van de kaart is vermeld: de betaling gebeurt vervolgens naargelang de modaliteiten overeengekomen met zijn bank.

3. Via Bancontact/Mister Cash

Als u een Bancontact/Mister Cash kaart heeft en over het beveiligde Webbanking-systeem beschikt dat u van uw bank krijgt, dan kunt u uw aankopen op onze Site vereffenen, door gewoon uw kaartnummer en de vervaldatum van de kaart te vermelden.

4. Onder rembours BIJ DE LEVERING:

de Koper betaalt IN SPECIËN aan de bezorger, tegen betaling van de som van 4,49€ , als deelname in de betalingskosten.

5. Per OVERSCHRIJVING:

(betalingswijze enkel geldig in België), 14 kalenderdagen NA ONTVANGST van de artikelen, uitsluitend door gebruik van de OVERSCHRIJVING GEVOEGD BIJ HET PAKJE en mits de betaling van de som van 3,59€, als deelname in de betalingskosten. In elk geval zal geen enkele betaling geëist worden voor het einde van een termijn van 14 kalenderdagen. De bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van het recht van Blancheporte om deze te weigeren. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of ingeval Blancheporte van oordeel is dat artikelen te dikwijls werden teruggezonden of verloren. Na het bijhouden van de artikelen gedurende 14 dagen, worden de verkoop als gesloten en de factuur die bij het pakje is gevoegd, als definitief aanvaard beschouwd. In geval van niet-betaling wordt de verschuldigde som vermeerderd met een boete van 15%, met een minimum van 50€, en een intrest a rato van 1,65% per maand.
Tijdens de inningsfase van elke onbetaalde factuur zijn alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Koper. De buitengerechtelijke incassokosten zijn forfaitair bepaald op een bedrag gelijk aan 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van 65€. In geval van geschil zijn de rechtbanken van Doornik als enige bevoegd.

6. Met Paypal:

door te kiezen voor betaling via PayPal, wordt de gebruiker automatisch doorverwezen naar zijn PayPal account. Zodra de betaling met PayPal gevalideerd is, kan de gebruiker zijn bestelling beëindigen.

Tijdens de inningsfase van elke onbetaalde factuur zijn alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Koper. De buitengerechtelijke incassokosten zijn forfaitair bepaald op een bedrag gelijk aan 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van 65€. In geval van geschil zijn de rechtbanken van Doornik als enige bevoegd.

In elk geval behoudt Blancheporte zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van:
- een bestaand geschil met de Koper
- niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling door de Koper
- weigering van toestemming voor betaling met bankkaart door de bankinstellingen
- gebruik van een bankkaart die niet werd uitgegeven door een Belgische financiële instelling.

Alsdan kan Blancheporte onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.
Bij Blancheporte zijn uw betalingen volledig beveiligd!
U mag gerust zijn, Blancheporte maakt gebruik van het beveiligingsprotocol https. Dankzij een uiterst beveiligd encryptiesysteem wordt de volledige geheimhouding gegarandeerd van alle gegevens die u uitwisselt met Blancheporte, op elk moment van uw bestelling. Op www.blancheporte.be bevindt u zich in een 100% beveiligde modus (https) van zodra u inlogt, of van zodra u op de Site betaalt (Blancheporte is partner van Ingenico Payment Services, de wereldleider in multichannel-betaaldiensten).

Artikel 7. Garanties

7.1. Wettelijke garantie

De Koper geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van zijn artikel, op voorwaarde dat hij het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en als dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. In dat geval mag hij de herstelling of de vervanging van het artikel, en indien geen van vernoemde oplossingen mogelijk is, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet ( art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek ). Met het oog hierop verwittigt de Koper Blancheporte schriftelijk, ten laatste binnen de 2 maanden nadat hij het gebrek heeft vastgesteld. Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering, behoort het aan Blancheporte om te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering. Na de termijn van 2 jaar, kan de Koper geen herstelling of vervanging van zijn artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding op de Site. Artikelen die een normale levensduur hebben van minder dan 2 jaar, of zelfs 6 maanden, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die de Koper heeft krachtens de Belgische wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen, laat de garanties elders beschreven op de Site onverlet.

7.2. Vervangingsartikelen - Klantendienst - Correspondentie- en bezoekadres

VERVANGINGSARTIKELEN

Bij uitputting van de geschenkvoorraad, kan Blancheporte een voordeel of een geschenk van gelijke of hogere waarde verzenden, om zijn verplichtingen na te komen.

KLANTENDIENST

In geval van beschadigde artikelen, gelieve onze consulentes te contacteren op 037/60 58 18 of per e-mail op het volgende adres: klantendienst@web.blancheporte.be

CORRESPONDENTIE - EN BEZOEKADRES

Elke briefwisseling of verzoek in verband met de garanties beschreven in dit artikel, moet gericht worden tot Blancheporte - PB 30100 - 7700 MOESKROEN, of per telefoon op het nummer 069/88 26 83 of per e-mail:
klantendienst@web.blancheporte.be

Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard

De verwerking van de persoonsgegevens van de Koper door de CIVAD, SASU naar Frans recht met kapitaal van 26 986 232€, 22, rue de la Blanche Porte 59200 Tourcoing, France - RCS nr 321.008.013 Lille Métropole. TVA -BE 0640 824 263, verantwoordelijke voor de verwerking, heeft tot doel de aanvaarding en de behandeling van zijn bestelling, de realisatie van statistieken en testen, het globale beheer van de relaties met de klanten, met inbegrip van de commerciële promotie van producten en diensten et hun commerciële partners.

De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief naar (Blancheporte - PB 30100 - 7700 MOESKROEN) of een e-mail (klantendienst@web.blancheporte.be) te verzenden, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen met het oog op direct marketingdoeleinden aan partners van de SASU Blancheporte worden meegedeeld. De Koper kan zich op elk ogenblik verzetten tegen deze mededeling door een brief of e-mail als volgt te verzenden: "Ik verzet mij tegen de overdracht van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op direct marketingdoeleinden". Indien hij de documenten van Blancheporte niet meer wenst te ontvangen, volstaat het hem dit mee te delen aan Blancheporte - PB 30100 - 7700 MOESKROEN.

Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel.

Sommige telefoongesprekken die de Koper heeft met de telefoonconsulentes worden opgenomen met als enig doel de kwaliteit van de Blancheporte diensten te verbeteren.Met uitzondering van voorafgaande verzoeken m.b.t. een aanbod tot kredietopening, worden deze gegevens niet langer dan 1 maand na het opnemen bewaard.

8.1. Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

Overeenkomstig de van privacywet met betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Gebruiker heeft recht tot toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

Tenslotte kan Blancheporte ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor kan het zijn dat de Gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van Blancheporte mogen worden medegedeeld, tenzij de Gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, hetzij door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, hetzij door achteraf zijn verzet per brief of per e-mail te verzenden, overeenkomstig de bovenstaande paragraaf.

8.2. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen. Cookies hebben tot doel vorige bezoeken van de Gebruiker aan de Site te signaleren. Ze worden onder andere door Blancheporte gebruikt om de aan de Gebruiker voorgestelde dienst te verpersoonlijken.

Het staat de Gebruiker vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de Gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst die Blancheporte via de Site aanbiedt, te verpersoonlijken.

8.3. Webbanners

Bepaalde webpagina's van de Site bevatten soms elektronische afbeeldingen of " webbanners ", waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld.

Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclames te meten en te verbeteren.

De inlichtingen die via deze banners worden verkregen, maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina's van de Site, teneinde de Gebruikers van onze Site beter te bedienen.

Artikel 9. Diverse bepalingen

9.1. Overmacht

Blancheporte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst, indien de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name de aanwezigheid van informaticavirussen, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.

Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.

Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal Blancheporte de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen de vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft Blancheporte de gelegenheid om de bestelling niet na te komen, in voorkomend geval onder verplichting voor Blancheporte om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.

9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

9.3. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn bepaald.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

9.4. Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen – Bevoegde rechtbanken

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Blancheporte en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht.
Voor alle klachten met betrekking tot een bestelling dient de consument zich in eerste instantie te wenden tot Blancheporte CIVAD. Dit kan schriftelijk op het volgende adres: Blancheporte - PB 30100 - 7700 Moeskroen, telefonisch op nummer 03/760 58 18 of per e-mail naar serviceclient@mail.blancheporte.be. CIVAD, BVBA volgens Frans recht, is lid van de FEVAD (www.fevad.com), die toeziet op de bescherming van de rechten van de consument. Indien de consument niet met Blancheporte tot een minnelijke schikking kan komen, kan hij een klacht indienen op de website www.fevad.com/contact
Hij kan in dat geval ook een klacht rechtstreeks online indienen via de website van de Europese Commissie: ec.europa.eu/odr/
Ingeval van geschil zal naar een minnelijke oplossing worden gezocht alvorens een gerechtelijke procedure wordt ingesteld. Enkel de rechtbanken van Doornik zijn bevoegd.

9.5. Intellectuele eigendom

Alle elementen die de Site www.blancheporte.be samenstellen, hetzij visuele, hetzij geluidselementen, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Ze zijn het volle eigendom van BLANCHEPORTE.

Elk gebruik, van welke aard ook, volledig of gedeeltelijk, moet uitdrukkelijk worden toegestaan door BLANCHEPORTE.

Elke link naar de Site zal op eenvoudige aanvraag van BLANCHEPORTE moeten worden verwijderd.

X